GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Welkom op de website van Bruynzeel Storage Systems (de “Site”). Uw toegang tot, en gebruik van, deze Site is onderworpen aan bepaalde Gebruiksvoorwaarden voor de Site en alle toepasselijke wet- en regelgeving. Door de Site te openen, bekijken en/of te gebruiken, erkent u, zonder beperking of voorbehoud, dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en u eraan gehouden kunt worden, zonder beperking of voorbehoud, en dat u alle toepasselijke wet- en regelgeving zult naleven. Verder erkent u dat eventuele andere overeenkomsten tussen u en één van de bedrijven van Bruynzeel Storage Systems worden vervangen met betrekking tot dit onderwerp. Indien u niet, zonder beperking of voorbehoud, instemt met deze Gebruiksvoorwaarden en deze niet aanvaardt, is het u niet toegestaan om toegang te verkrijgen tot deze Site en hier gebruik van te maken, en verzoeken wij u vriendelijk om de Site onmiddellijk te verlaten.

INTERNATIONALE GEBRUIKERS

Deze Site wordt beheerd, gerund en uitgevoerd door Bruynzeel Storage Systems. Bruynzeel Storage Systems geeft geen garantie dat materialen op deze Site geschikt zijn of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties dan Nederland. Toegang tot deze Site is verboden vanuit gebieden waar de inhoud van deze Site illegaal is. Degenen die ervoor kiezen om deze Site te bekijken vanaf andere locaties doen dit op hun eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke plaatselijke wetgeving.

APARTE RECHTSPERSONEN

Ieder bedrijf dat gelieerd is aan Bruynzeel Storage Systems is een aparte onderneming die zijn eigen zaken regelt en beheert. Alle gelieerde bedrijven hebben een eigen aparte identiteit, maar op deze Site verwijzen wij soms naar “Bruynzeel Storage Systems”, “wij” of “ons” wanneer we het hebben over bedrijven van Bruynzeel Storage Systems in het algemeen of wanneer er geen reden is om specifiek te verwijzen naar een bepaald Bruynzeel-bedrijf. Dergelijke termen worden slechts voor het gemak gebruikt en zijn niet bedoeld als een nauwkeurige beschrijving van zakelijke relaties.

AUTEURSRECHT EN HANDELSMERKEN

Alle inhoud van deze Site, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het ontwerp, de lay-out, grafische voorstellingen, foto’s, format en andere visuele elementen van de Site, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Copyright © Bruynzeel Storage Systems (of, indien aangegeven, bedrijven die gelieerd zijn aan Bruynzeel Storage Systems of licentieverleners daarvan). Rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden. Alle eigendomsrechten met betrekking tot de informatie en het materiaal op deze Site, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de naam, logo’s, het handelsmerk, grafische voorstellingen, foto’s, afbeeldingen en inhoud van Bruynzeel Storage Systems, zijn eigendom van of in licentie verleend door Bruynzeel Storage Systems (of een gelieerd bedrijf), ONDER VOORBEHOUD VAN ALLE RECHTEN.

GEBRUIKSBEPERKINGEN

Behalve zoals hierin vermeld, is het u niet toegestaan om materiaal van deze Site, waaronder codes en software, op welke wijze dan ook te wijzigen, kopiëren, reproduceren, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden of verspreiden. U kunt materiaal van deze Site slechts downloaden voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat het materiaal niet gewijzigd wordt en dat u alle aanduidingen van auteursrecht intact houdt. Het gebruik van persberichten en andere documenten die duidelijk gemarkeerd zijn als “openbaar” is toegestaan in publiekscommunicatie indien de bron van de informatie vermeld is. Beperking van aansprakelijkheid. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS, WAARONDER BEGREPEN DE GELIEERDE BEDRIJVEN EN VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN, KLANTEN, PARTNERS EN HUN RESPECTIEVELIJKE WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, CONTRACTANTEN, VERKOPERS, LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS, CESSIONARISSEN, OPVOLGERS, VERZEKERAARS EN AGENTEN, NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, GEDERFDE WINST OF BEDRIJFSONDERBREKING ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN OF GEBREK AAN TOEGANG TOT DEZE SITE OF EEN GELINKTE WEBSITE, ZELFS INDIEN BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS UITDRUKKELIJK GEWEZEN IS OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. U STEMT ERMEE IN OM BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS EN DE GELIEERDE BEDRIJVEN EN VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN, HUN KLANTEN EN JOINT VENTURE PARTNERS EN HUN RESPECTIEVELIJKE WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, CONTRACTANTEN, VERKOPERS, CESSIONARISSEN, AGENTEN EN OPVOLGERS TE VRIJWAREN TEGEN EVENTUELE KOSTEN, VORDERINGEN, SCHADE, VERLIEZEN OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SITE IN OVERTREDING VAN DEZE VOORWAARDEN OF DE WET.