Gedragscode voor zakenpartners

Download onze Gedragscode

PDF

Bruynzeel Storage Systems voert zijn activiteiten uit op basis van de kernprincipes voor Integrity en Corporate Social Responsibility (integriteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen). We verwachten hetzelfde van onze zakenpartners, zoals leveranciers, distributeurs en agenten. Deze Code verklaart deze kernprincipes en specificeert wat Bruynzeel Storage Systems verwacht. Hij verklaart waarvoor wij instaan.

Compliance
In deze gedragscode voor zakenpartners heeft Bruynzeel Storage Systems zijn eigen principes vastgelegd voor haar zakelijke transacties met die van haar zakenpartners. Wij verwachten dat ze handelen in overeenstemming met alle wetten en voorschriften betreffende de uitgevoerde activiteiten voor Bruynzeel Storage Systems. We verwachten dat al onze zakenpartners de grondbeginselen van deze Code naleven,
of vergelijkbare beginselen hanteren. In geval van twijfel of onduidelijkheden, dient de betreffende contactpersoon van Bruynzeel Storage Systems om verduidelijking te worden gevraagd. Het niet-naleven
van deze Code kan leiden tot maatregelen, met inbegrip van het beëindigen van de zakenrelatie alsook het instellen van schadeclaims en andere rechten.

Integriteit

Eerlijk zakelijk handelen
Onze zakenpartners doen zaken op een eerlijke, open en integere manier. Ze bieden geen omkoping aan of billijken dit niet en ondersteunen geen enkele vorm van onethisch zakendoen. Ze betalen geen smeergeld.
Het aangaan van een zakelijke relatie met of voor Bruynzeel Storage Systems of het aanvaarden van bepaalde algemene voorwaarden wordt niet beïnvloed door geschenken of entertainment.
Onze zakenpartners bieden Bruynzeel Storage Systems medewerkers geen geschenken of entertainment aan van een bovenmatige waarde. Ze bieden nooit contant geld of gelijkwaardige middelen als cadeaubonnen aan onze medewerkers aan.

Eerlijke concurrentie
Bruynzeel Storage Systems hanteert een streng verbod op mededinging beperkende overeenkomsten of handelwijzen, zoals prijsafspraken, beperking van de levering van goederen of diensten, offertevervalsing, marktverdeling of misbruik van een machtspositie. Onze zakenpartners bieden geen misleidende producten of diensten aan, of uit naam van Bruynzeel Storage Systems aan. Wij eisen van onze zakenpartners dat zij vrije en eerlijke concurrentie nastreven en de relevante wetten en regels met betrekking tot concurrentie naleven.

Handelscontrole
Onze zakenpartners leven alle toepasselijke import- en export-controlewetten na, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, sancties, embargo’s en andere wetten, voorschriften en overheidsmaatregelen die de overdracht of verzending van goederen en betalingen controleren. Ze kennen en beheersen handelsbeperkingen die van toepassing zijn voor hun transacties met ons, inclusief eventuele sancties tegen landen en partijen.

Belangenverstrengeling
Belangenverstrengelingen tussen een zakenpartner en Bruynzeel Storage Systems moeten vermeden worden. Belangenverstrengeling kan betrekking hebben op externe bedrijfsactiviteiten, persoonlijke of privé belangen, financiële belangen en/of ‘inside’ informatie. Persoonlijke of vriendschappelijke relaties met een medewerker van Bruynzeel Storage Systems worden nooit gebruikt om het professionele oordeel van de medewerker te beïnvloeden. Indien een dergelijke situatie zich voordoet of indien hier een potentieel risico is van belangenverstrengeling bij een transactie of een zakelijke relatie, dan dient onze zakenpartner dit aan Bruynzeel Storage Systems te melden. Onze zakenpartners geven geen financiële of anders geaarde ondersteuning aan politieke partijen om transacties met of voor Bruynzeel Storage Systems te beïnvloeden.

Bedrijfsmiddelen
Als ze gebruik maken, of toegang hebben tot Bruynzeel Storage Systems bedrijfsmiddelen, inclusief medewerkers, systemen, netwerken en faciliteiten, gebruiken onze zakenpartners deze middelen correct en uitsluitend voor het beoogde gebruik, overeenkomstig de instructies van Bruynzeel Storage Systems.

Preventie van fraude
Onze zakenpartners hebben hun processen dusdanig ingericht dat zij fraude en het witwassen van geld opsporen, voorkomen en er tijdig op reageren. Transacties moeten correct worden bijgehouden en beoordeeld. Eventuele fraude die effect kan hebben op Bruynzeel Storage Systems moet onmiddellijk aan ons gemeld worden.

Gegevensbescherming, vertrouwelijke informatie en Intellectueel eigendom
Onze zakenpartner houdt zich aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot gegevensbescherming. Het is de verantwoordelijkheid van de zakenpartner om ervoor te zorgen dat alle vertrouwelijke zakelijke informatie of bedrijfsgeheimen die zijn verkregen uit de zakelijke activiteiten met Bruynzeel Storage Systems (hierna “vertrouwelijke informatie” genoemd) strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet oneigenlijk worden gebruikt of aan derden openbaar worden gemaakt. Bovendien zal onze zakenpartner het intellectuele eigendom van Bruynzeel Storage Systems beschermen en beveiligen als vertrouwelijke informatie.

Correcte communicatie
Tijdige en inhoudelijke communicatie met ons is essentieel voor een goede, vruchtbare relatie. Onze zakenpartners wegen hun bedrijfscommunicatie zorgvuldig af en publiceren geen persberichten over ons, onze producten of onze zakelijke relaties zonder onze expliciete, voorafgaande goedkeuring.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Mensenrechten
Onze partner behandelt alle individuen met respect en eerlijkheid. Zij erkent de rechten van iedereen zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de richtlijnen van de VN voor zakendoen en mensenrechten met inbegrip van, maar niet beperkt tot het verbod op dwang- of kinderarbeid, en het verstrekken van redelijke lonen, sociale uitkeringen, arbeidsuren, individuele rechten op meningsvrijheid en vereniging en andere eerlijke arbeidsvoorwaarden. Ze aanvaarden verantwoordelijkheid voor het vermijden van een schending van de mensenrechten en, indien nodig, voor het herstel van de mensenrechten als gevolg van activiteiten die voor ons zijn uitgevoerd en door producten die voor ons zijn vervaardigd.

Zij creëert een werkomgeving vrij van represailles, discriminatie en intimidatie op basis van geslacht, leeftijd, ras, huidskleur, etniciteit, cultuur of afkomst, staatsburgerschap, religie of geloofsovertuiging, fysieke of mentale handicap, seksuele geaardheid of andere kenmerken die door de toepasselijke wetgeving worden beschermd.

Milieu en samenleving
Onze zakenpartners voldoen aan alle relevante milieuwetten en beschikken over de benodigde vergunningen. Ze dragen bij aan een efficiënt gebruik van grondstoffen, energie en andere natuurlijke hulpmiddelen en reduceren afval, emissies en geluidsoverlast. Ze zijn betrokken bij de samenleving waarbinnen ze actief zijn en geven gehoor aan eventuele klachten en zorgen.

Bezwaren
Onze zakenpartners bieden de mogelijkheid aan hun medewerkers en andere belanghebbenden om zorgen over de schending of mogelijke schending van wetten en de beginselen van deze gedragscode te signaleren. Deze signalen worden op een eerlijke en transparante wijze onderzocht en behandeld.

Toepasselijkheid onderaannemers
Alle, door onze zakenpartners ingeschakelde partijen die uit naam van Bruynzeel Storage Systems, of om werk ten gunste van Bruynzeel Storage Systems verrichten, worden gewezen op de principes van deze Code en handelen dienovereenkomstig.

GEDRAGSCODE VOOR ZAKENPARTNERS
Deze Code bevat algemene vereisten die van toepassing zijn op alle zakenpartners van gelieerde ondernemingen van de Bruynzeel Storage Systems Groep. Specifieke contractuele bepalingen met een hogere standaard vervangen deze algemene voorwaarden. Wanneer deze Code in strijd is met specifieke wetgeving zullen de wettelijke bepalingen altijd voorrang hebben.